Path 2

377 540 707 – Skvrňany
604 200 868 – Úněšov
733 180 160 – Stomaporadna

Path 2

377 540 707 – Skvrňany
604 200 868 – Úněšov
737 535 095 – Stomaporadna

Vnitřní řád pracoviště zdravotnického zařízení Chirurgie Skvrňany:

 1. Pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.
 2. Ošetřující lékař a zdravotnický personál pracoviště má právo na úctu, důstojné zacházení a respekt ze strany pacienta.
 3. Pacient má povinnost pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
 4. Nezletilý pacient má právo na přítomnost rodiče při ošetření kromě případů, kdy ošetřující lékař rozhodne jinak.
 5. Pacient má právo na přítomnost tlumočníka v ordinaci.
 6. Pacient má povinnost dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas.
 7. Pacient i ošetřující personál mají povinnost řídit se vnitřním řádem ZZ Chirurgie Barrandov.
 8. Pacient má povinnost uhradit ZZ Chirurgie Skvrňany cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem.
 9. Pacienti si v čekárně hlídají sami svoji pozici ve frontě na ošetření.
 10. Pacient si s ostatními čekajícími může domluvit změnu pořadí v čekárně.
 11. Akutní úrazy, akutní bolesti, těžké zlomeniny a krvácení apod. mají absolutní přednost.
 12. Ošetřující lékař určuje pořadí ošetřovaných pacientů.
 13. Slabozraký pacient má výjimečně, a jen v zcela nezbytně nutném režimu, povolen přítomnost vodícího psa v ordinaci.
 14. Přítomnost jiných zvířat v ordinaci je zcela vyloučena.
 15. U nezletilých pacientů akceptujeme papírové kopie karet zdravotních pojišťoven.
 16. Pacient má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat si její výpisy nebo kopie, a to v přítomnosti zaměstnance pověřeného ZZ Chirurgie Barrandov, přičemž nesmí být rušeno poskytování zdravotních služeb. Pro pořízení výpisu nebo kopie stanoví zákon lhůtu 30 dnů od obdržení žádosti.
 17. Lékařské zprávy a vyplňování formulářů pro pojišťovny (oznámení úrazu, bolestné a další) jsou službou hrazenou pacientem dle ceníku (viz ceník). Vyhotovení takových lékařských zpráv je řešeno naším pracovištěm výlučně v době, kdy neošetřujeme pacienty. Vyplňování těchto formulářů je prováděno průběžně a to v pořadí, jak nám byly formuláře doručeny. Pracoviště vyvine maximální úsilí, aby formuláře byly zpracovány a připraveny k vyzvednutí do 30 dnů od předání (s výjimkou letních měsíců, kdy jsou čerpány dovolené a termín se tak může prodloužit)
 18. Ošetřující lékař může vyřadit pacienta z péče, pokud tento porušuje vnitřní řád pracoviště.
 19. Ošetřující lékař rozhoduje, kdy končí provoz pracoviště.
 20. Pacient má povinnost dostavit se k plánovanému operačnímu výkonu včas s dostatečným předstihem. V případě, že se se pacient nedostaví k plánovanému operačnímu výkonu včas a bez vážných důvodů se neomluví, uhradí při další návštěvě částku 1000,- (jeden tisíc Kč).
 21. Pacient i ošetřující personál se zavazují řešit případné sporné momenty zejména dohodou.